Privacyverklaring Buro Urlings

Buro Urlings verzamelt persoonlijke gegevens van cursisten, personen en organisaties die offertes hebben opgevraagd, onze specialisatietrajecten hebben ingekocht dan wel interesse hebben getoond hierin. Daarnaast verzamelen we ook gegevens van cliënten waarbij wij als consulent betrokken zijn. Op deze gegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Als consulenten bij geriatrische problemen en gedragsproblemen bij oude mensen met en zonder verstandelijke beperking speelt de bescherming van privacy van oudsher een zeer belangrijke rol in onze organisatie.

In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt, evenals die in beroepscodes waaraan Buro Urlings zich conformeert of gehouden acht.

Dit houdt o.a. in dat Buro Urlings:

  • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Buro Urlings worden verwerkt.
  • niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Doeleinden van verwerking van de persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

Het leveren van diensten.

Buro Urlings verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Betrokkenheid van en delen met derden.

Buro Urlings kan als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een van onze trainers of om ict-systeem bij te werken. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Buro Urlings de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Marketing en verkoopactiviteiten.

Buro Urlings informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen. Buro Urlings verkoopt uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

Bewaartermijnen

Buro Urlings slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
  • Deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 10 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen. Of om bijvoorbeeld uw recht op een (bij u zoekgeraakt) deelnamecertificaat te kunnen verifiëren, kortom: services aan u te kunnen verrichten.

Inzage in uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissen van uw persoonsgegevens.

U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van uw persoonsgegevens

U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook kunt u uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Versiebeheer

Buro Urlings behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2018